Πρόσκληση υποβολής προσφορών

12 October 2017

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε/ ΓΣΕΕ) παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,

ανακοινώνει ότι πρόκειται να δεχθεί προσφορές για το έργο, «Μελέτη, επίβλεψη, διαμόρφωση  χώρου 270 τ.μ. με στόχο

την πιστοποίηση του από τον ΕΟΠΠΕΠ ως ΚΕΔΙΒΙΜ2» προϋπολογισμού  28.000 € πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα

από οικονομικής άποψης προσφορά επί τη βάσει της τιμής Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και οι υποχρεώσεις, συνολικά,

του Αναδόχου θα δοθούν από τα γραφεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ  ΑΜΘ στην Ξάνθη οδός Τερμα 28η Οκτωβρίου 18, και ώρες από 08:00 εως 15:00.

Επικοινωνία για διευκρινήσεις στα τηλ 2541062527- 64448

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  23/10/2017, 12:00.